Czy w sklepach, restauracjach, stołówkach będziemy mieli prawo do kupienia żywności od rolnika, bez pośredników?

0
10
Żywność od rolnika w sklepach to nasze prawo
Żywność od rolnika w sklepach to nasze prawo

Sharing is caring!

W Sejmie 13 czerwca 2018 ma być głosowany projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W uzasadnieniu napisano, że głównym celem jest „umożliwienie rolnikom sprzedaży swoich produktów na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, a zatem do sklepów, stołówek jak również restauracji.” Czy my konsumenci odzyskamy prawo do kupowania żywności od rolników w sklepach? Czy odzyskamy choć część praw obywatelskich do żywności?

Mała zmiana, wielki zysk

W uzasadnieniu projektu jest zapis „Projektowana ustawa nie ma wpływu na sektor finansów publicznych.”. Proponujemy zmianę na „Projektowana ustawa ma pozytywny wpływ na sektor finansów publicznych.” Powszechny dostęp do żywności wysokiej jakości, nie tej przemysłowej, przetwarzanej chemicznie żywności, to jeden ze sposobów walki z epidemią otyłości. Epidemii, której koszty dla finansów są gigantyczne, a biurokracja podejmuje złe decyzje, odmawiając na przykład porad dietetyków na NFZ: http://www.medexpress.pl/porada-dietetyczna-komu…/70648

Obecnie artykuł 1. w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) ma taki zapis:
5) nie mogą być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, jeżeli pośrednik zbywa żywność:
a) wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu detalicznego,
b) wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem.

Artykuł art. 44a ust. 1 pkt 5 ma otrzymać brzmienie:
,,5) nie mogą być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności:
a) podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, jeżeli pośrednik zbywa żywność: – wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu detalicznego, – wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem,
b) na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032) do wysokości ilości żywności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44a ust. 3.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

UZASADNIENIE:

Podstawowym celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia jest umożliwienie rolnikom sprzedaży swoich produktów na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, a zatem do sklepów, stołówek jak również restauracji.

1. STAN AKTUALNY

Polska żywność posiada niezwykle wysoką jakość i walory smakowe, które od lat cieszą się uznaniem ze strony konsumentów. Należy jednak zauważyć, iż w chwili obecnej konsumenci chcąc dokonać jej zakupu muszą wykazać duże zaangażowanie, z uwagi na fakt, iż w powszechnym obiegu tj. w sklepach czy supermarketach dominują produkty wyprodukowane na masową skalę, często poza granicami naszego kraju. Restauracje, stołówki, szpitale zaopatrywane są przez pośredników, którzy często narzucają bardzo wysokie marże tym samym powodując, iż zyski producentów rolnych są stosunkowo niskie. Sytuację miała zmienić uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Podczas prac nad ustawą posłowie podkreślali konieczność umożliwienia sprzedaży przetworzonej przez rolników żywności do lokalnych sklepów czy stołówek. Złożona została poprawka, która taką szansę miała dawać. Niestety – miała – bo ustawa sama w sobie jest niespójna. Z jednej strony, na podstawie przepisów podatkowych, daje możliwość sprzedaży żywności do sklepów i restauracji, a z drugiej, na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – zabrania. W związku z powyższym bezzasadne jest dalsze utrzymywanie obecnego stanu, który uniemożliwia sprzedaż wytworzonej przez rolników żywności do sklepów, stołówek jak również restauracji. Polskim rolnikom należy zapewnić warunki pozwalające na swobodny rozwój ich gospodarstw. Podstawowym celem powinien stać się powrót tradycyjnej roli rolnika, jako wytwórcy i przetwórcy żywności, a co za tym idzie przywrócenie rolnikowi prawa do sprzedaży produktów żywnościowych wytworzonych w sposób tradycyjny, domowy, pochodzących z własnego gospodarstwa. Wyłącznie w ten sposób możliwe jest stworzenie rolnikom odpowiednich warunków do rozwoju, a konsumentom zapewnienie dostępu do produktów naturalnego pochodzenia, zdrowych, świeżych.

2. PROPONOWANE ZMIANY I PRZEWIDYWANE SKUTKI

Zgodnie z projektem ustawy rolnicy będą mogli sprzedawać swoją żywność odbiorcom końcowym nie tylko w sposób bezpośredni, w obrębie swoich gospodarstw lub na targowiskach, ale przede wszystkim za pośrednictwem sklepów, restauracji czy stołówek. Ma to niezwykle duże znaczenie zarówno z punktu widzenia rolników, konsumentów jak i właścicieli zakładów, które będą mogły zaproponować swoim klientom zdrowe produkty bezpośrednio od rolnika. Wprowadzenie powyższych zmian przyczyni się przede wszystkim do wzrostu dochodów rolników, którzy będą mogli sprzedawać swoją zdrową nieprzetworzoną żywność szerokiemu gronu odbiorców.

3. WPŁYW NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Projektowana ustawa nie ma wpływu na sektor finansów publicznych.

4. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej”

Linki:
Projekt USTAWA z dnia……..2017 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-515-2017/$file/8-020-515-2017.pdf

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia1) Dz. U. z 2017 r. poz. 149, 60. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000149

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002032

BRAK KOMENTARZY