Jakie plany ma Ministerstwo Zdrowia względem tłuszczy trans? Jakie są i będą regulacje prawne? Czy oczekujesz więcej?

0
683

Sharing is caring!

Tłuszcze trans zostały zakazane w USAJakie plany ma Ministerstwo Zdrowia względem tłuszczy trans? Jakie są i będą regulacje prawne? Czy oczekujesz więcej? Ministerstwo Zdrowia zapytaliśmy, jakie plany względem tłuszczy trans ma nowa ekipa Konstantego Radziwiłła? Zapytaliśmy, czy Ministerstwo Zdrowia podejmie prace legislacyjne, o które apelował doktor Andrzej Krupienicz do poprzedników Konstantego Radziwiłła. Przypomnijmy, że Bartosz Arłukowicz odmówił. (Patrz:  Tłuszcze trans w Polsce zgodne z prawem. W Polskim prawie nie ma takich regulacji jak w Danii / Patrz też W USA tłuszcze trans zakazane,  Tłuszcze trans bez wstępu do szkoły ). Zapytaliśmy, czy MZ podejmie prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w prawie, które pozwolą wykluczyć z polskiego rynku spożywczego tłuszcze trans? Odpowiedzi udzieliła Milena Kruszewska, Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia.

 

– W Polsce od 2004 r. prowadzone są systematyczne badania monitoringowe dotyczące zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w produktach spożywczych finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia.

W latach 2004-2014 w Instytucie Żywności i Żywienia, krajowej instytucji odpowiedzialnej za działalność naukowo-badawczą, a także edukacyjną w zakresie propagowania zasad racjonalnego żywienia oraz promocji zdrowego stylu życia, oraz
w laboratoriach urzędowej kontroli żywności przebadano szereg grup środków spożywczych, które mogą być potencjalnym źródłem TFA w diecie m.in. tłuszcze do smarowania pieczywa oraz tłuszcze smażalnicze z barów i restauracji, wyroby cukiernicze oraz produkty typu fast food. Każdego roku badane są również preparaty do żywienia niemowląt, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Należy podkreślić, że od wielu lat nie zaobserwowano przekroczenia dopuszczalnych norm w tej ostatniej grupie produktów.

W Polsce w ramach obniżenia spożycia izomerów trans kwasów tłuszczowych Ministerstwo Zdrowia podejmuje szereg działań, współpracując z różnymi instytucjami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi:

– Aktywny udział przedstawicieli instytutów badawczych podległych Ministrowi Zdrowia w pracach różnych instytucji zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w tym organów Unii Europejskiej, Komisji Kodeksu Żywnościowego, Światowej Organizacji Zdrowia, ILSI w obszarze informowania konsumentów o składzie
żywności, wartości odżywczej i bezpieczeństwie żywności;

– Finansowanie Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności
Fizycznej (POL-HEALTH). Celem realizacji programu było upowszechnianie wiedzy o roli racjonalnego żywienia i prawidłowej aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia, szczególnie w kontekście zapobiegania otyłości i innych przewlekłych chorób niezakaźnych oraz wdrażania zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach i zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, a także prowadzenie działań na rzecz zmniejszenia spożycia m.in.
izomerów trans kwasów tłuszczowych w Polsce;

– Finansowanie aktualizacji Norm Żywienia Człowieka opracowanych w Instytucie Żywności i Żywienia;

– Powołanie w Instytucie Żywności i Żywienia Laboratorium Referencyjnego
w kierunku oznaczania m.in. tłuszczu, kwasów tłuszczowych, w tym izomerów trans w olejach i tłuszczach;

– Opracowanie aktualnego Polskiego Konsensusu Tłuszczowego, zaleceń grupy ekspertów, instytucji i towarzystw naukowych, w których po raz kolejny wskazano na potrzebę obniżenia spożycia izomerów trans z dietą.

Warto zwrócić też uwagę na związane z tematem rozwiązania prawne przyjęte w Polsce:

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach;

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania (Dz. U. poz. 1096). Powyższe rozporządzenie zostało wydane w celu uregulowania prawnego kwestii bezpieczeństwa tłuszczów stosowanych do smażenia żywności oraz poprawę bezpieczeństwa żywności przygotowywanej w procesie smażenia w zakładach żywienia zbiorowego i zakładach produkcyjnych. Z uwagi na brak w tym zakresie przepisu unijnego, w przepisie krajowym przyjęto standardy obowiązujące w innych krajach Unii Europejskiej jako wytyczne lub zalecenia, w celu ochrony obywateli przed szkodliwymi dla zdrowia substancjami zanieczyszczającymi powstającymi w tłuszczu podczas procesu smażenia.

W Polsce, podobnie, jak i w innych krajach członkowskich brakuje spójnej polityki, co do obowiązku podawania w informacji o wartości odżywczej żywności zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych. Obecnie znakowanie wartością odżywczą jest obowiązkowe jedynie w przypadku środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków spożywczych powszechnie spożywanych, jeżeli w ich oznakowaniu, prezentacji albo reklamie jest podawane oświadczenie żywieniowe oraz środków spożywczych wzbogacanych witaminami i składnikami mineralnymi.

W zakresie znakowania środka spożywczego należy wspomnieć o wprowadzonej, europejskiej regulacji, tj. rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L 404, z dnia 30 grudnia 2006 r. z późn. zm.), które reguluje warunki podawania na etykiecie informacji, że środek spożywczy ma niską zawartość lub nie zawiera tłuszczów nasyconych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem oświadczenie, że środek spożywczy ma niską zawartość tłuszczów nasyconych oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, kiedy suma nasyconych kwasów tłuszczowych i izomerów trans kwasów tłuszczowych w produkcie nie przekracza 1,5 g/100g produktów stałych lub 0,75 g/100ml dla produktów płynnych, a w obu przypadkach kwasy tłuszczowe i izomery trans kwasów tłuszczowych nie mogą dostarczać więcej, niż 10% wartości energetycznej. Z kolei oświadczenie, że środek spożywczy nie zawiera tłuszczów nasyconych oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy suma tłuszczów nasyconych i izomerów trans kwasów tłuszczowych nie przekracza 0,1 g tłuszczów nasyconych na 100g lub 100 ml produktu.

Ponadto informuję, że od dnia 13 grudnia 2016 r. będą stosowane przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. Rozporządzenie to będzie stosowane wprost we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011 podawanie informacji dotyczącej wartości odżywczej żywności będzie obowiązkowe, z wyjątkiem środków spożywczych wymienionych w załączniku V, które są zwolnione z takiego wymogu (np. produkty nieprzetworzone jednoskładnikowe, zioła, przyprawy). Wprowadzenie obowiązku podawania wartości odżywczej w znakowaniu żywności jest jedną z ważnych metod informowania konsumentów na temat składu środków spożywczych oraz pomagania im w dokonywaniu świadomych wyborów pod kątem właściwej diety, dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

 

BRAK KOMENTARZY