Miliardy, miliony, programy, ustawy, urzędy, ministerstwa… A są w Polsce dzieci, które niedojadają. Gdzie jest błąd?

0
274

Sharing is caring!

Krajowa Rada Izb Rolniczych spytała Rząd PiS-u, czy możliwe jest stworzenie programu dożywiania w szkołach oraz na uczelniach wyższych na wzór programu 500+.

Odpowiedź pokazuje, że z naszych podatków idą miliardy, miliony… Że dożywianiem zajmują się ministerstwa, urzędy… A według danych Głównego Urzędu Statystycznego z grudnia 2015, że w Polsce ponad pół miliona dzieci niedojada. Gdzie jest błąd?

Poniżej odpowiedź, którą otrzymała Krajowa Rada Izb Rolniczych:

21.09.2016

W odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji w sprawie możliwości podjęcia przez Rząd RP działań w zakresie stworzenia programu dożywiania w szkołach oraz na uczelniach wyższych na wzór programu 500+ skierowany do Prezes Rady Ministrów, resort rolnictwa poinformował, że na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.) sprawy związane z rządowymi programami w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmuje dział zabezpieczenie społeczne. W związku z tym, w załączeniu przekazano odpowiedź Minister Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi na wniosek KRIR Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, iż obecnie w zakresie pomocy w formie dożywiania realizowany jest wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który został ustanowiony uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r. poz. 821 j.t.). Roczna wielkość środków finansowych budżetu państwa przeznaczanych na jego realizacje wynosi 550 mln zł.

Program ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w tym osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Resort zaznaczył, iż w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 osoby i rodziny mogą skorzystać z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Powyższym wsparciem objęta jest zatem cała rodzina, a nie tylko dzieci i uczniowie, którzy otrzymują pomoc w postaci posiłku w stołówce szkolnej.

Ponadto Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadmieniło, iż Program przewiduje oprócz posiłku udzielenie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, jak też świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, które mają na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób korzystających z Programu. W roku 2015 z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 1 165 514 osób, a ze świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 86 168 osób.

Dodatkowo Ministerstwo informuje, że od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Ponadto osoby potrzebujące mogą brać udział w działaniach prowadzonych w ramach tzw. środków towarzyszących, mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w szczególności w warsztatach kulinarnych, dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia, programach edukacyjnych propagujących przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności oraz warsztatach edukacji ekonomicznej zarządzania budżetem domowym.

Budżet programu operacyjnego w Polsce na lata 2014-2020 wynosi 556,9 mln Euro (2,4 mld zł).

W ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej utworzenie programu na wzór Programu 500 + możliwe będzie wyłącznie w sytuacji posiadania przez resort rolnictwa i rozwoju wsi środków finansowych na stworzenie dodatkowego programu dożywiania w szkołach i na wyższych uczelniach.

Jednocześnie Ministerstwo poinformowało, że nie ma możliwości wsparcia ewentualnego programu środkami finansowymi.

Dodatkowo resort wyjaśnił, że ustawa z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzająca „Program Rodzina 500+” (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) weszła w życie dnia 1 kwietnia 2016r. i wprowadziła do systemu prawnego świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

W ustawie budżetowej na 2016 r. na realizację Programu „Rodzina 500 +” zaplanowano łącznie środki w wysokości 17.055 mln zł (w tym 218 mln zł na świadczenia na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego), z czego: 15.355 mln zł w budżetach wojewodów oraz 1.700 mln zł w rezerwie celowej poz. 77.

Na 1 lipca przeciętnie miesięcznie było 3,2 mln świadczeniobiorców świadczenia wychowawczego. Wydatki wyniosły blisko 5 mld zł. Udział dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego w stosunku do wszystkich dzieci w wieku 0-18 wynosi ok. 46,5%. Przewidywana wartość uprawnionych dzieci wynosi 3,7 mln, i w związku z tym procentowy udział powinien wynosić ok. 53,8%.

Z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej za pierwsze półrocze br. wynika że odsetek dzieci objętych Programem 500+ w gminach wiejskich wyniósł 58%, natomiast w gminach miejsko – wiejskich 51%.

BRAK KOMENTARZY