Petycja

Sharing is caring!

Ratujmy dzieci i mlodzież przed śmieciowa żywnością - petycja W dniu 31 sierpnia 2015 roku na grupie Sklepiki szkolne na Facebook.com, została opublikowana petycja wzywająca do zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z sierpnia 2015, wydanego do nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia:

 

My, niżej podpisani jesteśmy przeciwni rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach oświatowych. My, niżej podpisani jesteśmy za zakazem podawania i sprzedaży w szkołach produktów przemysłu spożywczego, który wpływają negatywnie na zdrowie uczniów.

Jednakże uważamy, że w obecnym niezwykle rygorystycznym brzmieniu rozporządzenia przyniesie ono więcej szkód niż korzyści. Jest sprzeczne z założeniami nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2014.

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MZ (1 września 2015) nie ma odpowiedniej ilości produktów, ani sieci dystrybucji, która umożliwiłaby realizację przez stołówki szkolne i sklepiki szkolne misji, jaką nałożył na nie ustawodawca, czyli dostarczania dzieciom i młodzieży żywności wysokiej jakości w przystępnych cenach.

Oczekujemy natychmiastowego wprowadzenia 3-miesięcznego okresu przejściowego i przeprowadzenia realnych konsultacji, co pozwoli dostosować się stołówkom szkolnym i sklepikom szkolnym do nowych wymagań prawnych i ekonomicznych. A firmom produkującym żywność wysokiej jakości pozwoli podjąć odpowiednie kroki na przygotowanie asortymentu i jego dystrybucje, stworzenie nowych miejsc pracy.

My, niżej podpisani jesteśmy zdania, że zmiany prawne określone w ustawie i w rozporządzeniu powinny być nałożone nie tylko na stołówki i sklepiki w szkołach, ale również na wszystkie placówki, w których odbywa się działalność edukacyjna, kulturalna, sportowa adresowana do dzieci i młodzieży. Potrzebne są regulacje prawne ograniczające sprzedaż śmieciowej żywności w sklepach ogólnodostępnych i wprowadzenie całkowitego zakazu reklamowania produktów żywnościowych niezalecanych dla dzieci i młodzieży.

UWAGI DODATKOWE

Petycja zostanie skierowana do organów konstytucyjnych Rzeczpospolitej Polskiej: Prezydenta, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Posłów i Senatorów.

Autorami petycji jest grupa osób, zainteresowanych zdrowym żywieniem w edukacji.

Petycję może podpisać każdy, kto ukończył 13 lat. Nie zamierzamy przetwarzać Państwa danych. Kolumna „email, telefon lub adres” służy tylko i wyłącznie uwiarygodnieniu podpisów.

Petycja w wersji do wydruku – pdf